Privaatsuspoliitika

SISSEJUHATUS

Parema klienditeeninduse tagamiseks töötleb SOL Baltics OÜ („SOL“) oma klientide isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas („privaatsuspoliitika“) ja isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavates õigusaktides sätestatud põhimõtetele.

Privaatsuspoliitika eesmärgiks on selgitada, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel SOL oma klientide kohta kogub ning millised on SOL klientide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega SOL-i poolt. Privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonüümsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete „vastutav töötleja“ on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.

Vastutav töötleja: SOL Baltics OÜ

Ettevõtte registrikood: 10419987

Aadress: Telliskivi 61b, 10412 Tallinn

Kontaktid: +372 6 771 551, sol@sol.ee

Isikuandmete volitatud töötlejad

Teenuse osutamise käigus võib SOL töödelda teie isikuandmeid seoses kolmandate isikutega ning teie isikuandmeid nendele edastada (nt kullerteenuse osutamisel). Isikuandmete „volitatud töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organ, mis töötleb isikuandmeid haldaja (SOL) nimel. SOL ei avalikusta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui avalikustamiskohustus tuleneb seadusest, see on vajalik lepingu täitmiseks või andmetega seotud isik on seda lubanud.

PÜSIKLIENDIPROGRAMM

„Püsikliendiprogramm“ käesolevas privaatsuspoliitikas tähendab SOL-i püsikliendiprogrammi Eestis ja „püsiklient“ tähendab programmis osalevat füüsilist isikut. SOL-i püsiklientidel on püsikliendiprogrammi raames võimalus saada püsiklientidele suunatud soodustusi või pakkumisi erinevatele SOL-i teenustele. Püsikliendiks registreerimine toimub avalduse esitamisega SOL-i kodulehel (https://pesumaja.ee/registreeri-pusikliendiks/) või SOL-i pesumajades kohapeal.

SOL töötleb püsikliendiprogrammis osalevate püsiklientide isikuandmeid koondatuna püsikliendiregistrisse, mille eesmärgiks on püsikliendi isikusamasuse tuvastamine ID-kaardi alusel ja püsiklientidele suunatud teenuste pakkumine soodustingimustel.

Püsikliendiregistris töödeldavad andmed on püsikliendiks registreerimise vormi alusel kogutud isikuandmed või hiljem kliendi poolt täiendatud või parandatud andmed. Püsikliendiregistrisse salvestatakse ka püsikliendi poolt registreeritud ostud, et võimaldada otseturunduse täpsemat suunamist. Ostude registreerimine toimub ID-kaardi registreerimisega ostu sooritamisel.

SOL-i poolt töödeldavad isikuandmete kategooriad on väljatoodud käesolevas privaatsuspoliitikas. Püsiklientidele kui andmesubjektidele kehtivad käesolevas privaatsuspoliitikas väljatoodud andmesubjekti õigused.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

SOL töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele:

Läbipaistvus – SOL töötleb teie isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on seaduse järgi lubatud teie isikuandmeid töödelda.
Eesmärgi piirang – SOL kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Me ei töötle teie isikuandmeid viisil, mis ei ühti esialgsete eesmärkidega, va juhul kui see põhineb seadusest tulenevatel õiguslikel alustel või teie loal.
Võimalikult väheste andmete kogumine – SOL annab endast parima tagamaks, et SOL-i poolt töödeldavad isikuandmed on andmete töötlemise eesmärkideks piisavad, asjakohased ja piiratud töötlemiseks vajalikuga.
Õigsus – meie eesmärk SOL-is on tagada, et teie isikuandmed on õiged ja vajadusel asjakohased. Teeme kõik, et ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata.
Säilitamise piirang – SOL säilitab teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks. SOL töötleb ja säilitab isikuandmeid ainult seni, kuni see on kohaldatavate seaduste kohaselt, siduvate lepingute või siduvate juriidiliste kohustuste täitmise jaoks nõutav.
Usaldusväärsus – SOL töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest.
Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid rakendusi, teenuseid ja tooteid välja töötades, valides ja kasutades arvestab SOL isikuandmete kaitse vajadusega.
SOL hoiab kõik temale avaldatud isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb klientide isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, sh kasutades selleks IT, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

• Teil on õigus taotleda SOL-ilt juurdepääsu oma isikuandmetele, mida SOL töötleb.
• Kui te märkate, et teie isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist, võite pöörduda oma andmete parandamiseks või täiendamiseks SOL-i poole.
• Teil on õigus pöörduda SOL-i poole ja nõuda oma andmete kustutamist. Seejuures SOL kustutab teie andmed, välja arvatud juhul, kui SOL-il esineb seadusest tulenev alus isikuandmete edasiseks töötlemiseks.
• Teil on õigus oma isikuandmete töötlemist SOL-i poolt keelata. Selle tulemusel võib SOL-il olla lubatud üksnes olemasolevaid isikuandmeid säilitada, kuid enam mitte täiendavalt töödelda.
• Teil on õigus paluda SOL-il teie isikuandmed edastada SOL-ilt mõnele teisele isikuandmete haldajale, kui see on tehniliselt võimalik.
• Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele. Sellisel juhul lõpetab SOL teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuvad õigustatud põhjused.
• Juhul kui te kahtlustate, et teie isikuandmete töötlemisel ei ole järgitud õigusaktides toodud nõudeid, on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebus andmekaitse järelevalve teostajale, milleks on Eestis Andmekaitse Inspektsioon.
• Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest SOL-i.
Oma õiguste kasutamiseks võite SOL-i poole pöörduda e-maili teel

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

SOL töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Müügitegevused ja seotud lisateenused;
  • Turundus, otseturundus püsikliendisoodustuste tegemiseks ja kampaaniate läbiviimiseks;
  • Andmete analüüs turunduseesmärkidel;
  • Arveldamine ja asjakohane kirjavahetus klientidega.

TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

SOL-i poolt töödeldavad andmed hõlmavad andmesubjekti:

  • nime ja perekonnanime;
  • isikukoodi;
  • telefoninumbrit, e-maili ja aadressi (viimast kullerteenuse puhul);
  • andmeid kliendi ostude kohta;
  • muid andmeid, mis on vajalikud lepingu täitmiseks või teenuse osutamiseks või mida klient on SOL-ile vabatahtlikult avaldanud.

ÕIGUSLIKUD ALUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

SOL töötleb isikuandmeid järgnevatel õiguslikel alustel.

Leping

SOL töötleb teie isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks. Näiteks teile pakutava teenuse osutamiseks.

Nõusolek

Püsikliendi- ja kampaaniapakkumuste saatmiseks töötleb SOL teie isikuandmeid nõusoleku alusel.

Infoühiskonna teenustega seonduvalt sätestavad andmekaitse määrused lapse nõusolekule rangemad reeglid ja tingimused. Kui laps on noorem kui 16-aastane või noorem kohaldatavas seaduses määratud vanusest, loetakse töötlemine seaduslikuks ainult siis, kui nõusoleku on andnud lapsevanem või lapse üle vanemlikku vastutust kandev isik.

PROFILEERIMINE JA TURUSTAMINE

Profileerimine tähendab SOL-is isikuandmete mistahes kujul automatiseeritud töötlemist, mis hõlmab isikuandmete kasutamist selleks, et hinnata andmesubjektiga seonduvaid teatud isiklikke aspekte. SOL-is võidakse profileerimist teostada näiteks selleks, et analüüsida klientide tarbimisharjumusi turundus- ja müügieesmärkidel. Profileerimise tulemusel teeb SOL oma klientidele suunatud teenuste pakkumisi. SOL võib kasutada erinevaid profileerimisviise. Pakkumiste tegemiseks eristab SOL näiteks saajaid vanuse (selleks, et teha konkreetsele vanuserühmale kõige sobivam pakkumine) või varasemate ostude (selleks, et saata pakkumised klientidele enimostetud teenuste kohta) põhjal.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, võivad andmesubjektid oma isikuandmete sellistel eesmärkidel kasutamisest „loobuda“ ja kasutada oma õigust esitada vastuväide isikuandmete kasutamise kohta otseturunduse eesmärkidel. Näiteks kui SOL saadab teile erinevaid pakkumisi sisaldava uudiskirja või SMS-i ja te ei soovi neid tulevikus enam saada, siis on teil alati võimalus selliste pakkumiste saamisest loobuda teavitades selleks SOL-i. Pärast sellistest pakkumistest loobumist saavad kliendid tulevikus näidata üles huvi pakkumiste uuesti saamiseks.

SOL Baltics OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. SOL Baltics OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

RAKENDUSSÄTE

SOL jätab endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Seetõttu vaadatakse käesolev privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Privaatsuspoliitika muutmisest teavitatakse sellest SOL-i kodulehel.

Kõikide privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil privacy@sol.ee.

Kliendid kiidavad

"Ma kasutan pidevalt seda konkreetset keemilist puhastust. Eriti tihti kasutan voodipesu triikimist (pesen ja kuivatan kodus) - ma ei suuda ette kujutada, kuidas ma ilma selleta elaksin 😁"Natalia N.
Rohkem arvamusi

Enne / pärast

Triibulised naiste tööriided
Rohkem pilte